Registre electrònic
Hora:  
 

Instància General

Documentació a adjuntar amb l'instància general
FACTURES: La presentació es realitzarà en un registre independent (no acompanyarà altra documentació).
Li recomanem que visite l'apartat d'Ajuda en la seu si te problemes problema en la tramitació.
En el cas d'introduir una adreça NOVA es recomana consultar l' Ajuda
Els archius que adjuntem a la nostra sol·licitud de registre no poden superar els 5MB cadascun.
Els archius que adjuntem a la nostra sol·licitud de registre no poden estar protegits.
En el cas que el Registre electronic haja d'adjuntar arxius que excedisquen la capacitat admesa (5MB), es podra realitzar el registre presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutada sempre que s'acompanye el justificant de Registre electronic i una copia impresa de la pantalla en la qual s'indique que l'arxiu excedeix la mida indicada.Més informació


Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica

Documentació que cal aportar


Documentación del representante
  - Representant: Còpia del DNI
  - Representant: document que acredite la representació

Documentación a aportar
  - Documentació a aportar.