Registre electrònic
Hora:  
 

Instància General

Documentació a adjuntar amb l'instància general

FACTURES: La presentació es realitzarà en un registre independent (no acompanyarà altra documentació).

Li recomanem que visite l'apartat d'Ajuda en la seu si te problemes problema en la tramitació.

En el cas d'introduir una adreça NOVA es recomana consultar l' Ajuda

Els archius que adjuntem a la nostra sol·licitud de registre no poden superar els 3MB cadascun.


En el cas que el Registre electronic haja d'adjuntar arxius que excedisquen la capacitat admesa (3MB), es podra realitzar el registre presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutada sempre que s'acompanye el justificant de Registre electronic i una copia impresa de la pantalla en la qual s'indique que l'arxiu excedeix la mida indicada.Més informació

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica

Documentació que cal aportar


Documentación del representante
  - Representante: Copia del DNI
  - Representante: documento que acredite la representación

Documentación a aportar
  - Documentació a aportar.
  - Document protegit o signat.